telephone03 - 8000 8000 envelopepro[at]moha[dot]gov[dot]my

phone  03 - 8000 8000       
email  pro[at]moha[dot]gov[dot]my


Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklum Balas Peta Laman

kdnfaqkdncontactuskdnfeedbackkdnmap

logo-header

logo-header

Lesen Mesin Cetak

Definisi Mesin Cetak

Seksyen 3 (2) mentafsirkan Mesin Cetak ertinya mesin perkakas atau benda untuk mencetak,menyalin atau menghasil semula apa-apa yang diperihalkan dalam Jadual 1 AMCP 1984. (Melebihi 1000 teraan sejam untuk tujuan perniagaan percetakan dan penerbitan)

Pelesenan Mesin Cetak

Seksyen 3 (3) AMCP 1984 , Menteri boleh menurut budi bicaranya memberi kepada mana-mana orang suatu lesen bagi menyimpan untuk digunakan atau mengguna mesin cetak selama suatu tempoh sebagaimana dinyatakan dalam lesen itu dan dia boleh menurut budi bicaranya menolak mana-mana permohonan untuk mendapatkan lesen atau boleh pada bila-bila masa membatalkan atau menggantung lesen itu selama sesuatu tempoh yang difikirkannya mustahak.

Kesalahan Untuk Menyimpan Untuk Digunakan Atau Mengguna Mesin Cetak Tanpa Lesen

Di bawah Seksyen 3 (4) AMCP 1984 peruntukkan Mana-mana orang yang menyimpan untuk digunakan atau mengguna mesin cetak tanpa lesen sah yang diberi di bawah subseksyen (3), atau berlanggaran dengan mana-mana syarat yang dikenakan di dalamnya, adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau denda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya dan deposit yang disimpan di bawah seksyen 10 bolehlah dilucuthak.


Seksyen 4 (1) , Mana-mana orang yang mencetak atau menghasilkan atau menyebab atau membenarkan dicetak atau dihasilkan dengan pengguna mesin cetak atau mesinnya apa-apa hasil penerbitan atau dokumen :-

 • yang lucah atau selainnya bertentangan dengan kesopanan awam; atau
 • yang mengandungi perkara mengganas terhadap orang-orang atau harta, menggalakkan pencabulan undang-undang atau terhadap apa-apa perintah yang sah di sisi undang-undang atau yang melakukan pecah keamanan atau yang mungkin membawa kepada pecah keamanan atau menggalakkan perasaan niat jahat, perseteruan, permusuhan, kebencian, keharmonian atau pecah belah.


Pemohon

 • Bagi Syarikat Sdn Bhd / Berhad, pemohon mestilah salah seorang daripada Ahli Lembaga Pengarah yang mana nama tersebut terdapat di dalam Borang 49.
 • Bagi Perniagaan Tunggal / Perkongsian, pemohon mestilah rakan kongsi utama atau rakan kongsi yang mana nama tersebut terdapat dalam Borang A atau Borang B atau yang setaraf.
 • Bagi Pertubuhan/Persatuan/Kesatuan/Institusi Percetakan/Koperasi, pemohon mestilah individu yang memegang jawatan tertinggi dalam badan/organisasi tersebut.


Kadar Bayaran


Tiada sebarang bayaran perkhidmatan dikenakan. Bayaran yuran akan dikenakan setelah permohonan diluluskan mengikut kadar berikut :-

 • Syarikat Ibu Pejabat RM500.00
 • Syarikat Cawangan RM300.00
 • Anak Syarikat RM500.00


Syarat-Syarat Mesin Cetak

 1. Lesen ini hendaklah dipamer di tempat yang mudah dilihat di premis di mana mesin cetak disimpan / digunakan.
 2. Alamat di mana mesin cetak disimpan atau digunakan hendaklah tidak ditukarkan melainkan kelulusan Menteri di dapati.
 3. Pemegang lesen adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua bahan-bahan yang dicetak olehnya.
 4. Mesin cetak hendaklah tidak digunakan untuk mencetak apa-apa penerbitan yang memudaratkan atau yang mungkin memudaratkan ketenteraman awam, kemoralan, keselamatan, perhubungan dengan mana-mana negara atau kerajaan asing, atau yang mungkin berlawanan dengan mana-mana undang-undang atau selainnya memudaratkan atau mungkin memudaratkan kepentingan awam atau kepentingan negara.
 5. Lesen ini hendaklah tidak, dengan apa-apa cara, dipindah, diserahhak atau selainnya diletakkan di bawah kawalan mana-mana orang lain dari pemegang lesen tanpa kebenaran terdahulu Menteri.
  (i) Di mana pemegang lesen adalah suatu perkongsian, tiada mana-mana pekongsi pun boleh ditukarkan tanpa persetujuan terdahulu Menteri.
  (ii) Di mana pemegang lesen adalah sebuah syarikat, tiada mana-mana pengarah pun boleh ditukarkan tanpa persetujuan terdahulu Menteri.
 6. Pemegang lesen dikehendaki untuk mematuhi dan tidak melanggar apa-apa arahan dari semasa ke semasa dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 7. Syarat-syarat lesen ini boleh dipinda pada bila-bila masa melalui pemberitahuan secara bertulis oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemegang lesen.

AGENSI & PAUTAN LUAR


AGENSI & PAUTAN LUAR


alamat Setia Perkasa 1, 2, 7 & 9, Kompleks Setia Perkasa, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62546 Putrajaya
hubungi Tel: 03 8000 8000
Fax : 03-88891613 / 03-88891610
emel pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Hakcipta Terpelihara © Kementerian Dalam Negeri 2018
Paparan terbaik pada Mozilla Firefox 3, Internet Explorer 10
dan Google Chrome dengan resolusi minima 1366x768

fb3 update tweet update youtube insta

Kemaskini Terakhir: 23 Julai 2024.
Jumlah Pelawat : 1107023

moha qrcode