header plain mobile2

Definisi

Definisi Permit Penerbitan

 

Akhbar iaitu bahan-bahan penerbitan yang dicetak dalam apa-apa bahasa untuk dijual atau diedarkan dengan percuma secara berkala pada lat-lat tempoh tertentu tetapi tidak termasuk yang diterbitkan oleh atau untuk Kerajaan Persekutuan atau mana-mana Kerajaan Negeri atau Kerajaan Singapura.

Dibawah seksyen 5 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan (AMCP) 1984 adalah melakukan suatu kesalahan menjalankan aktiviti penerbitan tanpa permit dan apabila disabitkan, boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau denda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya.

 

Jenis Permit Penerbitan

Terdapat 2 jenis permit penerbitan di bawah peruntukkan AMCP 1984;

 

Permit Penerbitan (Malaysia)
Seksyen 6 (1) (a) AMCP 1984: Permit yang diberi kepada mana-mana orang untuk mencetak dan menerbitkan akhbar di Malaysia.
( Contoh No.Permit Penerbitan: PP 15.../02/2009(02....) - Semenanjung )
( Contoh No.Permit Penerbitan: PPK 15.../02/2009(02....) - Sarawak )
(Contoh No.Permit Penerbitan: PPH 15.../02/2009(02....) - Sabah )

 

Permit Penerbitan (Singapura)
Seksyen 6 (1) (b) AMCP 1984: Permit yang diberi kepada mana-mana tuan punya mana-mana akhbar di Singapura membenarkan akhbar itu diimport, dijual, atau diedar di Malaysia.
( Contoh No.Permit Penerbitan: PPS 15.../02/2009(02....) - Singapura )

 

Pengecualian Permit Penerbitan

Penerbitan Tidak Berkala (One-Off Publication);
Hasil penerbitan atau apa-apa dokumen atau majalah berkala oleh atau untuk Kerajaan Persekutuan atau mana-mana Kerajaan Negeri atau mana-mana Badan Berkanun dibawah Seksyen 25 (1) AMCP 1984 ;dan
Melalui perintah Menteri yang disiarkan dalam Warta di bawah Seksyen 25 (2) AMCP 1984.


Pemohon

Syarikat Sdn. Bhd./ Bhd., pemohon mestilah salah seorang daripada Ahli Lembaga Pengarah atau Setiausaha Syarikat yang mana nama tersebut terdapat di dalam Borang 49;
Perniagaan Tunggal/ Perkongsian, pemohon mestilah rakan kongsi utama atau rakan kongsi yang mana nama tersebut terdapat dalam Borang A atau Borang B;
Pertubuhan/Persatuan/Koperasi/dll., permohonan hendaklah dibuat atas nama Pengerusi/Presiden/Setiausaha; Pertubuhan Serantau/Antarabangsa, permohonan dibuat atas nama wakil.

 

Kadar Bayaran

Bayaran boleh dibuat melalui bank draf atau wang pos berdasarkan kepada kekerapan seperti berikut:

Harian RM 3,000.00
5 atau 6 kali seminggu RM 2,000.00
2 atau 3 atau 4 kali seminggu RM 1,000.00
Mingguan  RM 800.00
2 atau 3 kali sebulan RM 500.00
Bulanan RM 400.00
1 hingga 11 kali setahun RM 300.00
Surat Berita RM 50.00