header plain mobile2

Permit Penerbitan

Definisi Permit Penerbitan

1. Akhbar iaitu bahan-bahan penerbitan yang dicetak dalam apa-apa bahasa untuk dijual atau diedarkan dengan percuma secara berkala pada lat-lat tempoh tertentu tetapi tidak termasuk yang diterbitkan oleh atau untuk Kerajaan Persekutuan atau mana-mana Kerajaan Negeri atau Kerajaan Singapura.

2. Dibawah seksyen 6 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan (AMCP) 1984 permit boleh dipertimbangkan kepada mana-mana orang untuk mencetak apa-apa akhbar; atau mengimport, menerbit, menjual, mengeliling atau mengedar apa-apa akhbar yang dicetak di Malaysia atau Singapura.
 
3. Dibawah seksyen 5 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan (AMCP) 1984 adalah melakukan suatu kesalahan menjalankan aktiviti penerbitan tanpa permit dan apabila disabitkan, boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau denda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya.
 
Jenis Permit Penerbitan
Terdapat 2 jenis permit penerbitan di bawah peruntukkan AMCP 1984;
 
1. Permit Penerbitan (Malaysia)
   * Seksyen 6 (1) (a) AMCP 1984: Permit yang diberi kepada mana-mana orang untuk
      mencetak dan menerbitkan akhbar di Malaysia.
      o ( Contoh No.Permit Penerbitan: PP 15.../02/2009(02....) - Semenanjung )
      o ( Contoh No.Permit Penerbitan: PPK 15.../02/2009(02....) - Sarawak )
      o ( Contoh No.Permit Penerbitan: PPH 15.../02/2009(02....) - Sabah )
 
2. Permit Penerbitan (Singapura)
   * Seksyen 6 (1) (b) AMCP 1984: Permit yang diberi kepada mana-mana tuan punya
     mana-mana akhbar di Singapura membenarkan akhbar itu diimport, dijual, atau diedar di
     Malaysia. 
     o ( Contoh No.Permit Penerbitan: PPS 15.../02/2009(02....) - Singapura )

Pengecualian Permit Penerbitan
* Penerbitan Tidak Berkala (One-Off Publication);
* Hasil penerbitan atau apa-apa dokumen atau majalah berkala oleh atau untuk Kerajaan
  Persekutuan atau mana-mana Kerajaan Negeri atau mana-mana Badan Berkanun
  dibawah Seksyen 25 (1) AMCP 1984 ;dan
* Melalui perintah Menteri yang disiarkan dalam Warta di bawah Seksyen 25 (2) AMCP
  1984.
 
Pemohon
1. Syarikat Sdn. Bhd./ Bhd., pemohon mestilah salah seorang daripada Ahli Lembaga    
    Pengarah atau Setiausaha Syarikat yang mana nama tersebut terdapat didalam Borang
    49;
2. Perniagaan Tunggal/ Perkongsian, pemohon mestilah rakan kongsi utama atau rakan
    kongsi yang mana nama tersebut terdapat dalam Borang A atau Borang B;
3. Pertubuhan/ Persatuan/ Koperasi/ dll., permohonan hendaklah dibuat atas nama
    Pengerusi/ Presiden/ Setiausaha;
4. Pertubuhan Serantau/ Antarabangsa, permohonan dibuat atas nama wakil.
 
Kadar Bayaran 
 Bayaran boleh dibuat melalui bank draf berdasarkan kepada kekerapan seperti berikut:
 
Harian                                         RM3,0000.00
5 atau 6 kali seminggu RM2,000.00
2 atau 3 atau 4 kali seminggu RM1,000.00
Mingguan    RM800.00
2 atau 3 kali sebulan   RM500.00
Bulanan RM400.00
1 hingga 11 kali setahun RM300.00
Surat Berita      RM50.00