button awamEN button warga1EN button agensiEN

header plain mobileEN2

Menu

Permohonan Perubahan/ Pertukaran Butiran Maklumat

1. Perubahan/ Pertukaran Ahli Lembaga Pengarah
    i. Syarikat Sdn Bhd/ Berhad
      - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
      - 1 salinan Borang 24 dan Borang 49 yang disahkan
  
   ii. Perniagaan Tunggal/ Perkongsian 
      Semenanjung Malaysia 
      - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
      - 1 salinan Borang Maklumat Perniagaan (SSM) yang disahkan
      - 1 salinan Maklumat Pemilik Masa Kini (SSM) yang disahkan
      - 1 salinan Perakuan Pendaftaran SSM (Borang D) yang disahkan
     
      Sabah 
      - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
      - 1 salinan Borang B yang disahkan
 
      Sarawak 
      - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
      - 1 salinan Sijil Pendaftaran dan Pengesahan Pendaftaran Nama Perniagaan yang disahkan
 
   iii. Pertubuhan/ Persatuan/ Kesatuan/ Koperasi/ Institusi 
      - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
      - 1 salinan Pendaftaran Pertubuhan dan senarai Ahli Jawatankuasa yang disahkan
 
 
2. Perubahan Alamat Premis Percetakan
    - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
    - Pelan Pandu Peta Lokasi Premis (Saiz A4)
    - Surat alasan pertukaran/perubahan
 

New applications

1. Application Form
(Form Printing Machine License)

* 1 keping Printing Machine Print forms, documents & plans drive companies to KDN, City Hall (DB) / State Secretary (SUK) / Local Authority (PBT) and Occupational Safety and Health (DOSH).
* To have Printing Machine License, the applicant must obtain letters of support from DB / SUK / PBT and DOSH.

2. Company Documents

* Company Pte. Ltd. / Limited
1 Copy of Form 9 or 8 or 13, Form 24 and Form 49 certified true.
1 copy of M & A (Memorandum and Articles of Association) certified true.
* Single Company / Partnership
1 copy of Form D (Certificate of Business Registration), Form A or Form B (Information owner of the Present, Past and Business) certified true.
* Organization / Association / Union / Cooperative / Institution Press
1 copy of the Registration of Societies / Associations / Union / Cooperative / Institution Press information or its equivalent certified true.
1 certified true copy of the Constitution.
1 copy of the list of Committee members confirmed the truth.

3. Plans

1 copy Plan Pandu A4 size. (Plan direction to show the premises printing)

Lesen Mesin Cetak

Definisi Mesin Cetak

Seksyen 3 (2) mentafsirkan Mesin Cetak ertinya mesin perkakas atau benda untuk mencetak,menyalin atau menghasil semula apa-apa yang diperihalkan dalam Jadual 1 AMCP 1984.

(Melebihi 1000 teraan sejam untuk tujuan perniagaan percetakan dan penerbitan)

Pelesenan Mesin Cetak

Seksyen 3 (3) AMCP 1984 , Menteri boleh menurut budi bicaranya memberi kepada mana-mana orang suatu lesen bagi menyimpan untuk digunakan atau mengguna mesin cetak selama suatu tempoh sebagaimana dinyatakan dalam lesen itu dan dia boleh menurut budi bicaranya menolak mana-mana permohonan untuk mendapatkan lesen atau boleh pada bila-bila masa membatalkan atau menggantung lesen itu selama sesuatu tempoh yang difikirkannya mustahak.

Kesalahan Untuk Menyimpan Untuk Digunakan Atau Mengguna Mesin Cetak Tanpa Lesen

Di bawah Seksyen 3 (4) AMCP 1984 peruntukkan Mana-mana orang yang menyimpan untuk digunakan atau mengguna mesin cetak tanpa lesen sah yang diberi di bawah subseksyen (3), atau berlanggaran dengan mana-mana syarat yang dikenakan di dalamnya, adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau denda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya dan deposit yang disimpan di bawah seksyen 10 bolehlah dilucuthak.

Seksyen 4 (1) , Mana-mana orang yang mencetak atau menghasilkan atau menyebab atau membenarkan dicetak atau dihasilkan dengan pengguna mesin cetak atau mesinnya apa-apa hasil penerbitan atau dokumen :-

 • yang lucah atau selainnya bertentangan dengan kesopanan awam; atau
 • yang mengandungi perkara mengganas terhadap orang-orang atau harta, menggalakkan pencabulan undang-undang atau terhadap apa-apa perintah yang sah di sisi undang-undang atau yang melakukan pecah keamanan atau yang mungkin membawa kepada pecah keamanan atau menggalakkan perasaan niat jahat, perseteruan, permusuhan, kebencian, keharmonian atau pecah belah.

Pemohon

 • Bagi Syarikat Sdn Bhd / Berhad, pemohon mestilah salah seorang daripada Ahli Lembaga Pengarah yang mana nama tersebut terdapat di dalam Borang 49.
 • Bagi Perniagaan Tunggal / Perkongsian, pemohon mestilah rakan kongsi utama atau rakan kongsi yang mana nama tersebut terdapat dalam Borang A atau Borang B atau yang setaraf.
 • Bagi Pertubuhan/Persatuan/Kesatuan/Institusi Percetakan/Koperasi, pemohon mestilah individu yang memegang jawatan tertinggi dalam badan/organisasi tersebut.

Kadar Bayaran

Tiada sebarang bayaran perkhidmatan dikenakan. Bayaran yuran akan dikenakan setelah permohonan diluluskan mengikut kadar berikut :-

 • Syarikat Ibu Pejabat RM500.00
 • Syarikat Cawangan RM300.00
 • Anak Syarikat RM500.00

Syarat-Syarat Mesin Cetak

 1. Lesen ini hendaklah dipamer di tempat yang mudah dilihat di premis di mana mesin cetak disimpan / digunakan.
 2. Alamat di mana mesin cetak disimpan atau digunakan hendaklah tidak ditukarkan melainkan kelulusan Menteri di dapati.
 3. Pemegang lesen adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua bahan-bahan yang dicetak olehnya.
 4. Mesin cetak hendaklah tidak digunakan untuk mencetak apa-apa penerbitan yang memudaratkan atau yang mungkin memudaratkan ketenteraman awam, kemoralan, keselamatan, perhubungan dengan mana-mana negara atau kerajaan asing, atau yang mungkin berlawanan dengan mana-mana undang-undang atau selainnya memudaratkan atau mungkin memudaratkan kepentingan awam atau kepentingan negara.
 5. Lesen ini hendaklah tidak, dengan apa-apa cara, dipindah, diserahhak atau selainnya diletakkan di bawah kawalan mana-mana orang lain dari pemegang lesen tanpa kebenaran terdahulu Menteri.                                                                                                                                                          (i) Di mana pemegang lesen adalah suatu perkongsian, tiada mana-mana pekongsi pun boleh ditukarkan tanpa persetujuan terdahulu Menteri.       (ii) Di mana pemegang lesen adalah sebuah syarikat, tiada mana-mana pengarah pun boleh ditukarkan tanpa persetujuan terdahulu Menteri.
 6. Pemegang lesen dikehendaki untuk mematuhi dan tidak melanggar apa-apa arahan dari semasa ke semasa dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 7. Syarat-syarat lesen ini boleh dipinda pada bila-bila masa melalui pemberitahuan secara bertulis oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemegang lesen.